Klasztor OO. Bernardynów w Wetlinie - Miłosierdzie Boże

Miłosierdzie Boże

[ Miłosierdzie Boże ] [ Oficjalna strona OO. Bernardynów ]

Miłosierdzie Boże jest w teologii chrześcijańskiej największym z przymiotów Boga, obok świętości i sprawiedliwości.

Tajemnica Miłosierdzia Bożego uważana jest w teologii jako nieograniczona i niemożliwa do całościowego poznania przez rozum ludzki. Poznanie jej jest możliwe jedynie dzięki temu, że Bóg sam ją objawił i przez natchnionych autorów została zapisana w świętych księgach Starego i Nowego Testamentu. Aby zaś przypomnieć dzisiejszemu światu tajemnicę Miłosierdzia, Bóg wybrał Św. S. Faustynę, której w szeregu objawień Pan Jezus ukazał głębię swego miłosierdzia, wezwał do zawierzenia Mu swego życia i czynnej miłości wobec bliźnich oraz przekazał nowe formy kultu: obraz z podpisem „Jezu, ufam Tobie”, święto Miłosierdzia, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlitwę w chwili Jego konania na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia.

Miłosierdzie Boże - obraz A. Hyły
Najbardziej znany obraz
Miłosierdzia Bożego
Adolf Hyla, 1944

Miłosierdzie Boga objawiło się już przy stworzeniu świata. Bóg z miłości do Adama i Ewy chciał przebywać z nimi w raju, jednak oni tę miłość odrzucili. Pomimo tego Bóg okazał miłosierdzie ich potomkom i zawarł z nimi przymierze na Górze Synaj, nadał im prawo i obiecał zesłanie Mesjasza – Jezusa Chrystusa, który miał zgładzić ich grzechy i przywrócić utraconą przyjaźń. Bóg spełnił obietnicę zesłania Zbawiciela w postaci Jezusa Chrystusa, który wędrował po kraju, uzdrawiając chorych, wskrzeszając zmarłych, wypędzając złe duchy i głosząc Ewangelię, w której zawarł zasady Nowego Przymierza.

Miłosierdzie Boże w pełni objawiło się na Golgocie, kiedy to Chrystus stał się Barankiem. On, niewinny, wziął na siebie grzechy całego świata. Dobrowolnie, z miłości do ludzi, ofiarował się Ojcu na śmierć za nich jako ofiarę doskonałą, przez co zmazał grzechy wszystkich ludzi. Od zmartwychwstania bramy nieba są otwarte dla dusz, zostało przywrócone życie wieczne, utracone wcześniej przez grzech nieposłuszeństwa Adama.

W rozmowach ze św. Faustyną Pan Jezus ukazuje swoje miłosierdzie jako przymiot powszechny, nieograniczony, dostępny dla wszystkich ludzi: „Otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokładał ufność w miłosierdziu moim, napełnię duszę jego w godzinę śmierci swym Bożym pokojem” (Dz. 1520).

Chrystus potwierdza, że Jego miłosierdzie jest dostępne szczególnie dla grzeszników: „Córko moja, napisz, że im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia mojego, a namawiaj wszystkie dusze do ufności w niepojętą przepaść miłosierdzia mojego, bo pragnę je wszystkie zbawić. Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz – nikogo nie wyłączyłem” (Dz. 1182).

Życie Św. Faustyny

Święta Faustyna urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec jako trzecie spośród dziesięciorga dzieci w rodzinie Stanisława i Marianny Kowalskich. Dwa dni później na chrzcie świętym w kościele parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. W wieku 9 lat przystąpiła do pierwszej Komunii świętej. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, a potem poszła na służbę do zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim i Łodzi. Od siódmego roku życia odczuwała wezwanie do służby Bożej, ale rodzice nie wyrażali zgody na jej wstąpienie do klasztoru. Przynaglona jednak wizją cierpiącego Chrystusa, w lipcu 1924 roku wyjechała do Warszawy, by szukać miejsca w klasztorze. Przez rok pracowała jeszcze jako pomoc domowa, by zarobić na skromny posag. 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej.

portret Św. S. Faustyny
Św. Siostra Faustyna

W tym Zgromadzeniu przeżyła 13 lat przebywając w wielu domach, najdłużej w Krakowie, Warszawie, Płocku i Wilnie, pełniąc obowiązki kucharki, sprzedawczyni w sklepie z pieczywem, ogrodniczki i furtianki. Chorowała na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego, dlatego ponad 8 miesięcy spędziła w szpitalu na Prądniku w Krakowie. Większe cierpienia od tych, które niosła gruźlica, znosiła jako dobrowolna ofiara za grzeszników i apostołka Bożego Miłosierdzia. Doświadczyła też wielu nadzwyczajnych łask: objawień, ekstaz, daru bilokacji, ukrytych stygmatów, czytania w duszach ludzkich, mistycznych zrękowin i zaślubin.

Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach mając zaledwie 33 lata. Z jej charyzmatu i doświadczenia mistycznego zrodził się Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, który kontynuuje jej misję, głosząc światu orędzie Miłosierdzia poprzez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. 18 kwietnia 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł ją do chwały ołtarzy, a 30 kwietnia 2000 roku zaliczył do grona świętych Kościoła. Jej relikwie znajdują się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Szczegółowy życiorys Św. S. Faustyny można znaleźć m.in. w artykule Biografia S. Faustyny w witrynie internetowej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Dzienniczek Św. Faustyny

Miłosierdzie Boże - obraz E. Kazimirowskiego
Pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego
Eugeniusz Kazimirowski, 1934

„Dzienniczek” należy do pereł literatury mistycznej. Święta Siostra Faustyna Kowalska pisała go w Wilnie i Krakowie w latach 1934-1938 na wyraźne polecenie Pana Jezusa i ze względu na nakaz swych spowiedników: Ks. Michała Sopoćki i O. Józefa Andrasza SJ oraz za pozwoleniem przełożonych Zgromadzenia. Pierwsze zachowane zapiski pochodzą z lipca 1934 roku. Wiadomo, że pierwsze notatki Siostra Faustyna spaliła, gdyż pod nieobecność w Wilnie Ks. Michała Sopoćki uległa namowom rzekomego anioła, którym był szatan. Potem wileński kierownik duchowy kazał jej odtworzyć to, co zostało zniszczone, dlatego Dzienniczek w obecnym kształcie ma zaburzoną chronologię, zwłaszcza w pierwszym zeszycie: w bieżące wydarzenia i przeżycia Autorka wplata relacje i opisy tych wydarzeń, które miały miejsce wcześniej.

Wszystkie zapisy i notatki Siostra Faustyna czyniła w tajemnicy i poza zakonnymi obowiązkami. Pisała także w szpitalu i tam mając więcej czasu, na prośbę ks. Michała Sopoćki, podkreśliła ołówkiem wszystkie słowa Jezusa. Ostatnie zapiski pochodzą z czerwca 1938 roku, a więc pisanie Dzienniczka Siostra Faustyna zakończyła na trzy miesiące przed śmiercią. Zapisała w sumie sześć zeszytów, do których w wydaniu książkowym dołączono mały zeszyt zatytułowany: „Moje przygotowanie do Komunii świętej”.

W Dzienniczku Siostra Faustyna opisała swoje niezwykle głębokie życie duchowe, sięgające samych szczytów zjednoczenia z Bogiem w zaślubinach mistycznych, głębię poznania tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontemplację w codzienności, zmagania i walkę ze słabościami ludzkiej natury oraz trudy związane z prorocką misją. Dzienniczek zawiera nade wszystko orędzie o miłości miłosiernej Boga do człowieka, które Siostra Faustyna miała przekazać Kościołowi i światu. Jest to więc dzieło wyjątkowe, „Ewangelia miłosierdzia pisana w perspektywie XX wieku” – jak o nim powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II.

Święta Siostra Faustyna żyła i zmarła w Zgromadzeniu, które zajmowało się wychowaniem dziewcząt i kobiet moralnie upadłych. Jako członkini tego Zgromadzenia pełniła jego charyzmat, a jednocześnie otrzymała od Boga większy dar – charyzmat głoszenia światu Miłosierdzia Bożego, uobecniania w świecie ewangelicznej wartości, jaką jest miłosierna miłość Boga do każdego człowieka. W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami – powiedział do niej Jezus – Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem (Dz. 1588). Wiele razy wzywał ją do głoszenia światu tej biblijnej prawdy: Pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień Mojej sprawiedliwości (Dz. 965); mów światu o Moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje (Dz. 848). Mów światu o Moim miłosierdziu, o Mojej miłości. Palą Mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie (Dz. 1074).

Dzienniczek Św. Siostry Faustyny w postaci elektronicznej można przeczytać na stronie Dzienniczek – Jezu, ufam Tobie witryny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a kompletną historię Obrazu Miłosierdzia Bożego przedstawiono m.in. w artykule Obraz w witrynie internetowej Zgromadzenia.

Proponujemy również odwiedzić oficjalną witrynę Sanktuarium Bożego Miło­sierdzia w Krakowie – Łagiewnikach oraz zapoznać się z encyklopedycznym opisem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i kaplicy Św. Józefa z grobem Św. Faustyny.

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawia się na zwykłym różańcu. „Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego.” (Dz. 687)

Wstęp:
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga Ojca...

Początek, na dużych paciorkach (1 ×):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na zwykłych paciorkach (10 ×):
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Zakończenie, na dużych paciorkach (3 ×):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Godzina Miłosierdzia

Godziną Miłosierdzia jest godzina śmierci Pana Jezusa, czyli trzecia po południu. „O trzeciej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320). precyzowanej formy tej modlitwy, może to być Droga Krzyżowa, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego itp. Przedmiotem tej modlitwy jest tajemnica męki Pańskiej. Powinna spełniać określone warunki: należy ją odprawiać o godzinie trzeciej po południu (gdy zegar wybija tę godzinę), winna być skierowana wprost do Jezusa, a w błaganiach należy się odwołać do wartości i zasług Jego bolesnej męki.

Litania do Miłosierdzia Bożego

 • Kyrie, elejson
 • Chryste, elejson
 • Kyrie, elejson
 • Chryste, usłysz nas
 • Chryste, wysłuchaj nas
 • zmiłuj się nad nami!

 • Ojcze z nieba, Boże,
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże,
 • Duchu Święty, Boże,
 • Święta Trójco, jedyny Boże,
 • ufamy Tobie!

 • Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie Stwórcy
 • Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela
 • Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej
 • Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga
 • Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich
 • Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia
 • Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały
 • Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym
 • Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami
 • Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu
 • Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym
 • Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych
 • Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego
 • Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia
 • Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych
 • Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego
 • Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych
 • Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty
 • Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i kapłaństwa
 • Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej
 • Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników
 • Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych
 • Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych
 • Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących
 • Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych
 • Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych
 • Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie
 • Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami
 • Miłosierdzie Boże, pokoju konających
 • Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych
 • Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych
 • Miłosierdzie Boże, korono Wszystkich Świętych
 • Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów
 • Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu,
  – przepuść nam Panie.
 • Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej,
  – wysłuchaj nas Panie.
 • Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze,
  – zmiłuj się nad nami.

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego,
W: przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.
K: Módlmy się: Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen.